Medycyna SportowaROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lipca 2016 r.


w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia
oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

 (na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie – Dz. U. z 2016 r. poz. 176  )

§ 1.

1.         Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych, zwane dalej „orzeczeniem”

2.         W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane po przeprowadzeniu badań lotniczo-lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904).

3.      W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze, będących żołnierzami zawodowymi – członkami personelu latającego, za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie wydawane po przeprowadzeniu badań lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.).

§ 2.

1.      Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

2.     W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

§ 3.

1.      Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

 1)        pomiary antropometryczne

 2)        badania elektrokardiograficzne

 3)        badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu

 4)        badanie odczynu opadania krwinek czerwonych

 5)        badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym

 6)        oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi

 7)        ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej

 8)       badanie ortopedyczne

 9)        konsultację laryngologiczną

 10)      konsultację okulistyczną

 11)      badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena

 12)      konsultację neurologiczną

 13)      badanie elektroencefalograficzne

 14)      badanie spirometryczne

 15)      badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV

 § 4.

1.       Orzeczenie wydaje się na podstawie badań: wstępnego, okresowego lub kontrolnego.

2.      Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania, o których mowa w § 3 pkt 1–11, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3:
oooooooooooo1)       pkt 12 i 13 – u osób, które chcą uprawiać sporty walki;
oooooooooooo2)      pkt 14 – u osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie;
oooooooooooo3)      pkt 15 – u osób, które chcą uprawiać zapasy, judo, taekwondo i boks.

3.      Badanie okresowe przeprowadza się:
oooooooooooo1)      co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 1, 7 i 8;
oooooooooooo2)     co roku – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 2–6, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3 pkt 15 – u zawodników uprawiających zapasy, judo, taekwondo i boks;
oooooooooooo3)     co 2 lata – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 9–11, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3:
ooooooooooooooooooooooooa)      pkt 12 i 13 – u zawodników uprawiających sporty walki,
oooooooooooooooooooooooob)      pkt 14 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie.

4.      Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia.

5.      Badanie kontrolne obejmujące ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunkowane stanem zdrowia, wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

§ 5.

Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić dodatkowo wykonanie innych niż określone w § 3 niezbędnych badań wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.

§ 6.

Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

Skontaktuj się z nami

Napisz lub zadzwoń aby umówić się na wizytę,

42 236 22 22 | info@elmomed.pl

88 548 77 33 - umawianie wizyt prywatnych

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. W związku z powyższym, w celu zminimalizowania ryzyka kontaktu osobistego, rekomendujemy telefoniczną rejestrację do poradni specjalistycznych oraz dostarczanie skierowań dla wizyt już zarejestrowanych drogą pocztową. Z wyrazami szacunku, Zespół ELMO-MED s.c.